Profesjonell Næringseiendomsrådgivning

Ta dine næringseiendommer til nye høyder

Garantier vs skadesløsholdelse

Hva er egentlig forskjellen på garantier og skadesløsholdelse?

Garantier og mangelskrav

  • Meglerstandardens «subjektive» garantier

  • Objektive garantier

    • «Fundementale Garantier» Skatt og avgift, eierskap til aksjene og eiendommen

Særskillte garantier – basert på særlige forutsettninger fra kjøper eller funn i due diligence 

  • Må vurdere om skal være subjektive eller objektive

  • Alternativt skadeløsholdelse

Skadeløsholdelser

  • Meglerstandarden punkt 10

  • Enkelte standard skadesløsholdelse, men ellers normalt basert på funn ikjøpers due diligence eller særlige risikoelementer

  • Regulerer en nærmere beskrevet risiko

  • Normalt uavhengig av kjøpers kunskap, beløpsbegrensninger (men ikke global cap) og reklamasjonsfrist:

«Begrensningene i punkt 8.1, 8.2, og 8.4 (meglerstandard kjøpekontrakt) gjelder ikke for skadesløsholdelsene i dette punkt 10»

Tatt ut i fra meglerens standard kjøpekontrakt

Selger garanterer at følgende vil gjelde per signering av denne avtalen og Overtagelse, likavel slik at garantiene i bokstav (i) til og med (n) bare gjelder ved signering av denne avtalen

(a) At Seleger eier Aksjene, at Aksjene overdraes fri for heftelser av enhver art, at det ikke knytter seg løsninggsrett til Aksjene, at Selskapet ikke har en ubetget eller betinget plikt til å utstede ytterligere aksjer, og at ingen rettigheter knyttet til Aksjene (herunder utbytte, fortinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene

(b) At Selskapet er lovelig stiftet i Foretagsregisteret, og at alle forhold (herunder de sist fastsatte vedtekter) som skal registres i Foretaksregisteret, er registrert der.

(c) At Selskapets siste årsregnskap er avgitt i smasvar med regnskapslovens regler, at Selskpet ikke har avgitt garantier for regnskaplovens regler, at Selskapet ikke har avgitt garantier for tredjemanns forpliktelser, og at selskapet ikke har forpliktelser som Selskapet burde balanseført i henhold til regnskapsloven regler, utover det som fremgår av Revidert Balanse.
(d) At Selskapets eier de eiendeler som er oppført i Estimert og Revidert Balanse, og at disse eiendelene er fri for enhver heftelse (bortsett fra de som vil slettes ved innfrielse av lånene ved Overtagelse, og de heftelser som er angitt i vedlegg).

(e) At Selskapets har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til skatt- og avgiftsmyndighetene, samt at det ikke foreligger eller vil oppstå skatte – eller avgiftskrav for Selskapet knyttet til tiden forut for Overtagelse som ikke fullt ut er dekket av avsetninger i Revidert Balanse

(f) At justeringsoppstillingen i vedlegg er fullstendig og korrekt, og at Selskapet bestiller den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsreglerverket er påkreved for anskaffelse/fremstilling og bruk av kapitalvarer

(g) At Selskapets virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne, (utover å eie aksjer i datterselskap med slik virksomhet), og at Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser
(h) At Selskapet eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne
(i) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de som er angitt i vedlegg
(j) At Selskapet ikke er part i rettsak eller annen rettstvist
(k) At Selskapet ikke har brutt leiavtalene med tilhørende tilleggsavtaler angitt i vedlegg, og at Selger ikke kjenner til at en leier har brutt en leiavtale
(l) At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler angitt i vedlegg, og at disse avtalene er gyldig og gjengir alt som er avtalt med leierene
(m) At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen.
(f) At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte.

Vi kan guide deg i riktig rettning

Vi har erfaring, kompetanse og nettverk innen næringseiendom

Søker etter objekt

Legger til rette informasjon om eiendommen

Kjøp og salg av næringseiendom

Leietaker / Leiekontrakt rådgivning

Konseptutvikling

Næringseiendom rådgivning