0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Yield Forskjeller

Hvis det er stor forskjell mellom markedsleie og kontrakts leie, eller eiendommen har et stort etterslep av vedlikeholdsbehov / rehabiliterings behov, kan denne avkastningen være misvisende.

Begrepet reflekterer heller ikke nødvendigvis verdien av langsiktige leiekontrakter med inflasjonsjustering.

Netto Yield

Det beste og mest konkrete yield-begrepet er trolig netto yield, basert på kontrakts baserte leier. Dette yield-begrepet definerer hva eiendommen nå genererer av kontantstrømmer for å dekke rentekostnader og andre kostnader. I realiteten blir dette initial yield, eller direkteavkastningen på eiendommen.

Netto Yield er det ikke alltid entydig hva som inngår i ”direkte eiendomkostnader”. Det vanlige er å ta med ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader, kall det gjerne eierkostnader. Indirekte kostnader (overhead) er derimot mindre relevant, så lenge de ikke følger eiendommen ved et salg.

 

Brutto Yield

Brutto leieinntekter / markedsverdien

Netto yield: Brutto leieinntekter – direkte eiendoms kostnader / markedsverdien

Både brutto og netto yield kan være basert på både kontrakts leie og markedsleie. Kontraktfestede brutto leieinntekter er det mest vanlige, men i markeder med stor forskjell mellom markedsleie og kontrakts leier, er kanskje markedsleien det mest relevante.